ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Az Axiál Javító, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzék szám: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága, Cg.03-09-104169, a továbbiakban: AXIÁL Kft.) által forgalmazott új és használt gépek, alkatrészek értékesítésével, szerviz szolgáltatással, gépek bérletével, szolgáltatásával kapcsolatban.

Általános rendelkezések

Az Axiál Kft. új és használt mezőgazdasági-, építőipari- és emelőgépek – raktártechnológiai gépek - kereskedelmével, alkatrészek értékesítésével, szerviz szolgáltatással, gépek bérbeadásával, szolgáltatásával foglalkozó gazdasági társaság. Az Axiál Kft. az általa forgalmazott új és használt gépek, alkatrészek értékesítése, szerviz szolgáltatás ellátása, gépek bérbeadása, szolgáltatása kapcsán kerül a Kereskedelmi Partnerrel (vevő, megrendelő, bérlő) jogviszonyba, mely jogviszony részletes szabályozásaként felek a jelen Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF-ben) írtakat kölcsönösen elfogadják és e szerint járnak el. Szerződő felek a jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített jogviszonya az adott jogügylet kapcsán megkötött szállítási megállapodáson, adásvételi szerződésen más írásbeli megállapodáson, vagy kiállított számlán alapul. Ezen szerződések, valamint az ÁSZF egységes egészet képeznek.

a.) A Kereskedelmi Partner, mint Vevő az adott jogügylet kapcsán készült szállítási megállapodásban, adásvételi szerződésben, számlában szereplő specifikációjú gépet, illetőleg alkatrészt az Axiál Kft-től megvásárolja, az Axiál Kft. pedig ezen gépet, alkatrészt a Vevő részére eladja (az új gép gyártási éve az adott naptári évnél korábbi is lehet). Felek között a gép értékesítéssel kapcsolatos adásvételi jogügylet csak írásban jöhet létre. A web-es felületen rendelt alkatrészek megvásárlására vonatkozó szabályokat, továbbá a mAXI-Net és mAXI-MAP szolgáltatásra vonatkozó szabályokat külön ÁSZF tartalmazza.

b.) Az AXIÁL Kft arra irányuló szerződéssel, eseti megrendeléssel vállalja a Kereskedelmi Partner által rendelkezésre bocsátott gép(ek) szakszerű javítását, amelynek folyamatát munkalapon rögzíti.

c.) Az AXIÁL Kft a tulajdonát képező arra alkalmas gépeket külön erre irányuló bérleti/szolgáltatási szerződéssel a Kereskedelmi Partner rendelkezésére bocsátja.

I. Felek együttműködési kötelezettsége

A./ Gép értékesítéssel kapcsolatban:

 1. Az Axiál Kft. a megrendelőnek avagy az általa kijelölt személynek (gépkezelőnek) az átadást követően a gép „Használati útmutató” szerinti kezeléséhez - a vevő igénye esetén - egyszeri alkalommal, külön térítés nélkül segítséget nyújt. Vevő a fentiek szerinti igényét legalább 3 nappal a kért időpont előtt írásban köteles az Axiál Kft. központi szervizének szóban vagy írásban jelezni. Mezőgazdasági vontató, teleszkópos rakodó, betakarító gép, kotrógép, rakodógép – derékcsuklós homlokrakodó, szögletes bálázó, önjáró permetezőgép, takarmánykiosztó kocsi, precíziós vetőgép, raktártechnológiai gép stb. - esetén a használati útmutató kapcsán adott előírás nem helyettesíti az Axiál Kft. 2-3 napos kezelői tanfolyamát. E tanfolyam elméleti és gyakorlati anyagának elsajátítása teszi lehetővé a gép szakszerű üzemeltetését. Vevő tudomásul veszi, hogy a gép későbbi kezelési hiányosságaiból, nem megfelelő használatából eredő károkért az Axiál Kft.–t semminemű felelősség nem terheli.
 2. Az Axiál Kft. tájékoztatást ad Vevőnek az adásvétel tárgyát képező gép műszaki adatairól, ismerteti a gyártó vonatkozó adatközlését. Vevő ezen adatok és saját gazdálkodási körülményei, illetve szokásai ismeretében maga választja ki az adott gépet, így az Axiál Kft. nem vállal felelősséget az üzemeltetéshez szükséges erőgép munkagép kapcsolat létrehozásáért.
 3. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés teljesítése során minden lényeges körülményről egymást kölcsönösen tájékoztatják.
 4. Nem egyösszegű fizetés, illetve hitel/lízing bevonással történő teljesítés esetén Vevő köteles az adásvétel tárgyát a vagyonbiztosítást, illetve töréskár kapcsán biztosítást kötni a futamidő végéig. A biztosítás és a káreseménnyel kapcsolatos ügyintézés költségei a Vevőt terhelik.

B./ Alkatrész értékesítéssel kapcsolatban:

Az AXIÁL Kft. eladja a kereskedelmi partner, mint vevő megvásárolja az AXIÁL Kft. által forgalmazott alkatrészt. Az AXIÁL Kft. szavatolja az általa értékesített alkatrész rendeltetésszerű használatra alkalmas voltát, abban az esetben, ha azt annak gyártója előírása szerinti rendeltetésének megfelelő géptípusba és azon beül is az előírt működési helyre építi be a Kereskedelmi Partner.

A kereskedelmi partner köteles a megvásárolt alkatrészt rendeltetésszerű módon használni. A kereskedelmi partner fő szabály szerint katalógusszám alapján rendeli meg a szükséges alkatrészt, illetőleg rendelkezésre bocsát minden jellemző méretet, műszaki paramétert arról, annak érdekében, hogy a kiszolgálás a beazonosítás miatt minél pontosabb legyen.

Az AXIÁL Kft. az árajánlat iránti igényt a szerződő felek megállapodása szerint teljesíti, az alkatrészt megrendelés esetén felek megállapodása szerint határidőben leszállítja. Az alkatrész átvételére fő szabály szerint az AXIÁL Kft. telephelyén kerül sor. Amennyiben az értékesített alkatrész rendeltetésszerű használatához kezelési – vagy használati útmutató, biztonsági adatlap szükséges, úgy azt az AXIÁL Kft. a Kereskedelmi Partner, mint vevő rendelkezésére bocsátja.

C./ Gépek bérletével, szolgáltatásával kapcsolatban:

Az AXIÁL Kft. kereskedelmi partner részére külön erre irányuló bérleti szerződéssel a tulajdonát képező, rendelkezése alatt álló gépet meghatározott ideig a Kereskedelmi Partner részére bérbe adja, avagy külön erre irányuló szerződéssel az AXIÁL Kft. rendelkezése alatt álló géppel és annak kezeléséhez megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt biztosítva szolgáltatási tevékenységet végez. Bérleti jogviszony esetén az AXIÁL Kft. vállalja, hogy a Kereskedelmi Partner, mint bérlő részére képesítéssel rendelkező gépkezelőjének kezelési és karbantartási oktatást ad az adott gépre vonatkozóan, még annak használatba vétele előtt. A bérleti jogviszony keretében a bérlet tárgyát képező gépet kizárólag képesítéssel, vezetői engedéllyel és az adott gép kezeléséhez szükséges szakértelemmel rendelkező személy kezelheti, akiért a Kereskedelmi Partner, mint bérlő felelősséget vállal.

Az AXIÁL Kft. által végzett szolgáltatási tevékenység során az AXIÁL Kft. a munkát a Kereskedelmi Partner utasításai szerint végzi, amennyiben az azonban célszerűtlen, vagy szakszerűtlen, de a Kereskedelmi Partner ehhez a figyelmeztetés ellenére ragaszkodik, úgy az ebből eredő károk a Kereskedelmi Partnert terhelik, illetőleg az AXIÁL Kft. jogosult a munkavégzést megtagadni.

D./ A szerviz szolgáltatással kapcsolatban:

A szervizszolgáltatási szerződés hatálya a kereskedelmi partner tulajdonát képező mezőgazdasági, ipari, erő- és rakodógép, vagy munkagép felmerülő műszaki hibáinak felmérésére, szakszerű javítására, ezek megszüntetéséhez esetlegesen szükséges alkatrész biztosítására, a megfelelő műszaki állapot megőrzéséhez szükséges szervizek ellátására, garanciális időszakon belül és túl, valamint a garanciális elszámolhatóság körébe nem tartozó szolgáltatás elvégzésére terjed ki. Az AXIÁL Kft. a Kereskedelmi Partnertől érkező eseti hiba és/vagy szervizigény bejelentését követően megkezdi a hiba és anyagigény felmérését a Kereskedelmi Partnerrel megállapodott időpontban, megjelölt helyszínen. A Kereskedelmi Partner írásos megrendelést az AXIÁL Kft. e-mail címére is jogosult megküldeni. Az AXIÁL Kft. vállalja a helyszíni állapotfelmérést, az alkatrészigény megállapítása mellett, majd az állapotfelmérés és alkatrészigény megállapítását követően a beszerzésre, a tervezett szolgáltatási munkaórára, és a kiszállás költségére vonatkozóan ajánlatot, annak elfogadása esetén szerződést készít. Megrendelés hiányában a felhasznált anyagot, munkaórát, kiszállítási távolságot az AXIÁL Kft. a helyszínen kiállított munkalapon igazolja a Kereskedelmi Partner, vagy felelős megbízottja részére. Az AXIÁL Kft. szerződésben foglaltak szerint vállalja a gép működési helyszínén, Kereskedelmi Partner telephelyén, vagy az AXIÁL Kft. telephelyén a javítások, szervizek elvégzését. Az AXIÁL Kft. vállalja a javítások, szervizek után a Kereskedelmi Partner részére a gép üzemképes, munkavégzésre alkalmas állapotban való átadását. Az AXIÁL Kft. az üzemképesség, vagy üzemképtelenség állapotát munkalapon rögzíti. Az AXIÁL Kft. vállalja a Kereskedelmi Partner írásban előterjesztett kérelme alapján az üzemképtelen gép cseregéppel történő helyettesítésére történő ajánlat megtételét. Az AXIÁL Kft. a javítást követően munkalapot állít ki a Kereskedelmi Partner vagy felelős megbízottja részére, a javított gép adatainak, a munkavégzés típusának, a felhasznált alkatrész, szervizanyag és a munkavégzés, munkaidő, valamint kiszállás igényének rögzítése mellett. Az AXIÁL Kft. vállalja a munkalapon igazolt tételekről a szerződésben rögzítettek alapján a számla elkészítését, és a Kereskedelmi Partner részére való megküldését. A Kereskedelmi Partner vállalja a hiba AXIÁL Kft. részére való bejelentését, a gép tartózkodási helyének beazonosítását, a kapcsolattartó személy meghatározását. A Kereskedelmi Partner vállalja a javításra, szervizelésre szoruló gép rendelkezésre bocsátását az AXIÁL Kft. –vel előre egyeztetett időpontban. A javítás szakszerűségének biztosítása érdekében a Kereskedelmi Partner a gépet lemosva, letisztítva köteles az AXIÁL Kft. –nek átadni, ellenkező esetben az AXIÁL Kft. erre vonatkozó szolgáltatási díjat jogosult felszámolni.

 

A Kereskedelmi Partner vagy felelős megbízottja vállalja az eseti munkavégzés után a munkalap leigazolását, elektronikus módon való átvételét, melyen jogosult feltüntetni megjegyzéseit, észrevételeit a gép, illetve a javítás körülményeivel kapcsolatban. Megjegyzés, észrevétel hiányában a munkalapon feltüntetett adatok elfogadottnak tekintendők. A Kereskedelmi Partner az aláírtan igazolt, avagy a részére elektronikus módon megküldött munkalapot minden esetben elismeri a munkavégzés és a számlakészítés alapjául. Az ezen kiállított adatokkal a szolgáltatási számla értékét az AXIÁL Kft. részére a rögzített fizetési határidő betartásával Kereskedelmi Partner megtéríti.

II. Szállítási feltételek gép és alkatrész értékesítésével, bérgépek átadásával kapcsolatban, a szerviz munkalapra vonatkozó rendelkezések

A./ Gép értékesítése:

 1. A szállítási és egyéb határidőket, valamint a gép átadás-átvételének időpontját felek a közöttük létrejött szállítási megállapodásban, adásvételi szerződésben rögzítik.
 2. A szállítási határidőnek a gyártó hibájából történő esetleges meghosszabbodásáért az Axiál Kft. felelősséget nem vállal. A Vevő tudomásul veszi, hogy a fenti késedelemből eredő esetleges kárát az Axiál Kft nem köteles megtéríteni.
 3. A Vevő a megvásárolt gépet az Axiál Kft. által megjelölt telephelyen – fő szabályként az AXIÁL Kft székhelyén, a 6500 Baja, Szegedi út 147. szám alatt, avagy az AXIÁL Kft bármely más telephelyén - veszi át. Egyedi megállapodás alapján a megrendelt gépet az Axiál Kft. a Vevő költségén az általa megjelölt helyre szállíttatja, ahol a Vevő saját költségén maga köteles gondoskodni a gép szállítóeszközről történő lerakodásáról. A kárveszélyviselés minden esetben az átadás helyén száll át a Vevőre és ez a dolog minőségi és mennyiségi átvételének helye is. Amennyiben az átadás helye felek megállapodása alapján a magyarországi gyártó telephelye, úgy a közvetlenül a magyarországi gyártótól történő vevői átvétel során a Vevő felel a dolog minőségi és mennyiségi átvételéért és ezen időponttól kezdődően viseli a kárveszélyt.
 4. Felek jogviszonyának fennállása alatt a Vevő által az ügyletkötés kapcsán megadott adatokban történt változásokat annak bekövetkeztétől, illetve a tudomásszerzéstől számított 5 napon belül haladéktalanul köteles az Axiál Kft.-nek bejelenteni. A bejelentés elmulasztásából eredő károkat, illetve az ebből eredő késedelem következményeit a Vevő maga viseli, azért az Axiál Kft. felelősséget nem vállal.
 5. A Vevő átvételi késedelme esetén az Axiál Kft. jogosult az általa kijelölt átvételi időponttól az átvétel időpontjáig (ha az átvételi késedelem a Vevő hibájából származik, vagy a Vevő érdekkörében felmerülő okra vezethető vissza) a 2013. évi V. Törvény (a továbbiakban: Ptk) (magánszemélyek esetén 6:48.§.(1)  bekezdése, gazdálkodó szervezetek esetén 6:155.§.(1) bekezdése) szerinti késedelmi kamatnak megfelelő késedelmi kötbért (kezelési díjat) felszámítani. Vevő azon károkat és járulékos költségeket (pl. az ügyintézés kapcsán) is köteles megtéríteni, melyeket a fenti késedelmi kötbér nem fedez.
 6. Az átadás-átvétel tényét, annak körülményeit, valamint a Vevőnek adott tájékoztatásról és beüzemelésről szóló nyilatkozatot felek írásban rögzítik.
 7. A Kereskedelmi Partner/Vevő az esetleges árfolyam-változás eredményeként előállott különbözeti összeg, avagy kamat meg/visszatérítésére nem jogosult, még abban az esetben sem, ha a megvásárolni kívánt gép(ek) leszállítására, átadására a szerződésben foglalt határidőn túl kerül sor. Kereskedelmi Partner a gép vásárlással kapcsolatban az AXIÁL Kft-nek megfizetett foglaló, vételár előleg után kamatot felszámítani nem jogosult, még abban az esetben sem, ha a megvásárolni kívánt gép(ek) leszállítására, átadására a szerződésben foglalt határidőn túl kerül sor.

B./ Alkatrész értékesítése:

Az áru tulajdonjoga, annak ellenértéke kifizetéséig az AXIÁL Kft.-t illeti meg. A tévesen szállított áru esetében a visszaszállításról az AXIÁL Kft., tévesen megrendelt áru esetében a Kereskedelmi Partner gondoskodik. Az AXIÁL Kft. által tévesen szállított alkatrészekről készpénzzel történt vásárlás esetén stornó számla alapján a tétel értékét az AXIÁL Kft. a Kereskedelmi Partnernek visszafizeti. A Kereskedelmi Partner által tévesen megrendelt alkatrész megvásárlásától történő elállás csak az alkatrész bruttó vételárának 40 %-a kifizetése mellett lehetséges. A Kereskedelmi Partner által tévesen rendelt és átvett alkatrész esetében az alkatrész visszaszállításáról a Kereskedelmi Partner előzetesen az AXIÁL Kft. –vel egyeztetni köteles, amelynek feltételeiről a konkrét alkatrész esetében az AXIÁL Kft. tájékoztatja a Kereskedelmi Partnert. Az AXIÁL Kft.-nek jogában áll az alkatrész visszavételétől elzárkózni, amennyiben egyedileg megrendelt alkatrészről van szó, és azt az AXIÁL Kft. a kínálatában raktáron nem tartja, illetőleg a visszaraktározást az AXIÁL Kft. nem vállalja. Azon termékek esetében, amelyeket az AXIÁL Kft. a raktárkészletéből szolgált ki, a termék visszavétele csak a Kereskedelmi Partner által kiállított számla ellenében történhet meg (termék visszaszámlázása). A visszaszámlázott érték az AXIÁL Kft. számláján szereplő érték 60 %.

Az Axiál Kft. megtagadhatja a megrendelt termék szállítását, kiadását, ha a szállítást/átadást megelőzően információt szerez arról, hogy a Vevőnek történő értékesítés megsértené az európai uniós, illetve a magyar (kereskedelmi) jogszabályokat, valamint a gyártóval kötött megállapodást.

C./ A bérgépek átadására vonatkozó rendelkezések:

Bérleti jogviszony esetében a bérlet tárgyát képező gép átadás – átvételéről jegyzőkönyvet kell készíteni. Az átadás – átvételi jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a bérbe vett gép műszaki állapotát. A Kereskedelmi Partner, mint bérlő a bérlet tárgyát képező géppel együtt átveszi az átadási jegyzőkönyvön szereplő a géphez tartozó tartozékokat és dokumentációt.  A Kereskedelmi Partner feltétlen felelősséget vállalt a bérelt gépéért annak átvételétől kezdődően a kijelölt telephelyen történő hibamentes visszaadásig. Amennyiben a gép visszaszolgáltatásakor nem hiba-vagy sérülés mentes, bármely tartozék, dokumentum hiányzik, úgy Kereskedelmi Partner, mint bérlő az okozott kárt megtéríteni köteles.

D./ A szerviz munkalapra vonatkozó rendelkezések:

Az AXIÁL Kft által elvégzett szerviz szolgáltatás alapján munkalapot állít ki, mely tartalmazza az elvégzett munka megnevezését, a szükséges alkatrészek megjelölését, azok költség-vonzatát. Az AXIÁL Kft jogosult e-munkalap kiállítására, az alábbi feltételekkel:

a.) Az e-munkalapot az AXIÁL Kft elektronikus módon megküldi a Kereskedelmi Partnernek, vagy az általa kijelölt személynek,-

b.) Amennyiben az elküldést követő 24 órán belül a Kereskedelmi Partnertől írásbeli észrevétel nem érkezik, úgy az e-munkalapban foglaltak elfogadottnak tekintendők.

c.) A Kereskedelmi Partner az adataiban (adószám, székhely, cím) történt változást illetőleg a géptulajdonos-változást köteles az AXIÁL Kft-nek a számlázást megelőzően bejelenteni, ellenkező esetben – amennyiben ezen okból a számla javítására van szükség, az AXIÁL Kft kezelési költséget számít fel, az egyedi szerződésben meghatározott összegben.

d.) Amennyiben a Kereskedelmi Partner az e-munkalap küldését követő 24 órán belül írásban észrevétel nem tesz, ezáltal a munkalapban foglaltak elfogadottnak tekintendők, úgy a munkalap a Kereskedelmi Partner részéről további aláírást nem igényel, az írásbeli észrevételek hiánya a munkalap aláírását egyben pótolja.

e.)  A munkalapon feltüntetett végösszeg a számla végösszegétől eltérhet.

f.) A Kereskedelmi Partner írásban nyilatkozik a szerviz szolgáltatás megrendelésére jogosult személyről, az e-mail üzenetben küldött munkalap fogadására jogosult személyéről, a munkalap fogadására szolgáló e-mail címről.

g.) A javítással kapcsolatos egyéb, általános tájékoztatót a munkalap tartalmazza, melynek módosítása jogát az AXIÁL Kft fenntartja.

III. Vételár gép és alkatrész értékesítésével kapcsolatban, szolgáltatási díj a szerviz szolgáltatással kapcsolatban, bérleti/szolgáltatási díj a bérgépekkel kapcsolatban

 1. Szerződő felek az adásvétel tárgyát képező gép, alkatrész vételárát a szállítási megállapodásban, az adásvételi szerződésben, számlában illetőleg a nagyvásárlói - vagy egyéb megállapodásban rögzítik. A jogügyletet felek a megállapodásuk szerinti pénznemben (HUF, EUR, CHF, USD, GBP, stb.) kötik, a vételárat bruttó (nettó ár+Áfa) összegben határozzák meg. A megadott árak hatósági jelzéssel (rendszám) ellátott gépek esetén vámkezelten érvényesek.

A./ Gép értékesítéssel kapcsolatban:

 1. Amennyiben Vevő a devizában megkötött ügyletet forintban kívánja számláztatni, illetve fizetni, úgy a forintban fizetendő ár megállapítása során felek az elszámolás alapjául a Kereskedelmi és Hitelbanknál érvényes deviza I. eladási árfolyamot fogadják el és a számlaárat külön adásvételi szerződésben rögzítik, amelytől a szerződő felek egyedi megállapodásban eltérhetnek.
 2. A Vevő tudomásul veszi, amennyiben a teljesítés kapcsán előleget fizet és a teljesítés olyan okból hiúsulna meg, melyért a Vevőt terheli a felelősség, akkor az átvett előlegből az Axiál Kft. az előleg teljes összegének 10%-át kitevő összeget kártérítés címén levonja és a fennmaradó összeget fizeti vissza Vevő részére. A kártérítés mértékét Vevő értékarányosként elfogadja, azt felek a jogügylet meghiúsulása kapcsán az Axiál Kft.-t ért károk átalányának tekintik.
 3. Amennyiben a megkötött jogügylet kapcsán foglaló kerül átadásra, úgy felek tudomásul veszik, hogy a teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglaló bruttó összegét elveszíti, a kapott foglaló bruttó összegét kétszeresen köteles visszatéríteni. Jogügylethez kapcsolódó használt gép ellenértéke foglalóként csak a vonatkozó számla kibocsátását és a számlán megjelölt használt gép átadás-átvételét követően vehető figyelembe.
 4. Az előleg, illetve a foglaló befizetésére vonatkozó határidő elmulasztása esetén az Axiál Kft. a jogügylettől elállhat.
 5. A foglaló vagy az előleg befizetése után a megrendelést jogkövetkezmény nélkül lemondani nem lehet. Az Axiál Kft. nem vállal felelősséget a Vevő esetleges hitelképtelensége esetére. Ekkor az Axiál Kft. jogosult az átvett foglaló, illetve előleg összegéből a III.3. pontban írt tételeket külön felhívás nélkül is levonni. Nem jár vissza a foglaló abban az esetben, ha a vételárba beszámítandó használt gép átadásának, mint a vételár megfizetésének feltétele az új gép átadására kijelölt időpontig nem teljesülne. A Vevő minden esetben köteles az Axiál Kft.-nek a foglaló összegét meghaladó felmerült kárát is megtéríteni.
 6. A vételár tartalmazza a vám, az illetékek és az ÁFA összegét, melyet az Axiál Kft. a számlákon részletezve feltüntet. Vevő tudomásul veszi, hogy az adásvételi szerződésben szereplő vételár az aktuális gyártói árképzés ajánlásának, a forgalmazó üzletpolitikájának, valamint a Vevő és az Axiál Kft. áregyeztetésének eredménye. Ugyanazon típusú gép jogügyletenként eltérő vételáron is forgalomba kerülhet. Ennek tényét vevő tudomásul veszi.
 7. Hitel, illetve lízing esetén a teljes vételár akkor tekinthető teljesítettnek, ha a következő két feltétel együttesen teljesül: A Vevő a saját erőt az Axiál Kft.-nek megfizette, valamint a finanszírozó pénzintézet, illetve a lízingcég a Vevő által igényelt hitelt, illetve a lízingösszeget átutalta az Axiál Kft. részére.

Használt gép beszámítása esetén a teljes vételár akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Vevő a beszámított használt gép forgalomképes állapotáról gondoskodik, így különös tekintettel a korábbi hitelével kapcsolatos tehermentesítés összes költségeit megfizette, az ügyintézéshez szükséges meghatalmazásokat és dokumentumokat – különösen törzskönyv, forgalmi engedély - az Axiál Kft. részére átadta, illetve a forgalomképességhez szükséges pénzintézeti, hatósági, vagy más az üggyel kapcsolatban illetékességgel bíró szervezet utasításainak, adatszolgáltatási kötelezettségeinek, vagy eljárási cselekményei végrehajtásának eleget tett. Vevő köteles továbbá a beszámíttatott használt gép eladását a vonatkozó hatósági előírásoknak megfelelően a megadott határidőn belül bejelenteni.

A használt gép beszámítási ára az új gépre vonatkozó adásvétel teljesüléséig – amennyiben azt foglalóként nem vették volna figyelembe - kauciónak (biztosítéknak) minősül, s az Vevő szerződésszegéséből eredő károk és költségek fedezetéül szolgál. Beszámítás esetén az új és a használt gépekre vonatkozó adásvételi szerződésekben írtak összefüggő oszthatatlan kötelemnek minősülnek.

Vevő tudomásul veszi, hogy a jelen jogügylet során a hitel/lízing igénybevételéhez szükséges, gépfinanszírozási kérelmet és mellékleteit, valamint a pénzintézet által kért további dokumentumokat az AXIÁL Kft. és az Axiál Financial Services Kft. ügyintézője részére az ügyintéző által megjelölt időpontig rendelkezésre kell bocsátania. Vevő az együttműködési kötelezettségének késedelmes teljesítése jogkövetkezményeit maga viseli. Vevőt a szállítási megállapodás megkötése kapcsán a pénzügyi finanszírozás ügymenetéről és a járulékos költségekről az Axiál Financial Services Kft. képviselője tájékoztatja, melynek tényét abban tett nyilatkozatával is elismeri. Vevő ezennel hozzájárulását adja ahhoz, hogy jelen ÁSZF, illetve a kapcsolódó jogügyletekhez szükséges adatait – így személyes adatait is – a finanszírozási közvetítést végző Axiál Financial Services Kft. adatbázisába felvegye és kezelje. Egyben hozzájárul ahhoz, hogy az itt kezelt adatait az Axiál Kft. és az Axiál Financial Services Kft. a finanszírozó pénzintézeteknek/finanszírozást végző egyéb szervezeteknek kezelésre átadja. Amennyiben a Vevő részére az általa igényelt hitelt a finanszírozó pénzintézet nem engedélyezi, úgy a Vevő az igényelt hitel összegével azonos összegű vételárrészt köteles legkésőbb a hitelkérelem elutasítás közlését követő 8 napon belül az Axiál Kft-nek megfizetni. A számlával kapcsolatos kifogásait a Vevő kizárólag írásban teheti meg. Az Axiál Kft. a gép Magyarországra történő beérkezéséig fenntartja a jogot a teljes vételár módosítására, az esetleges gyártói árváltoztatás, típusváltozás, árfolyamváltozás, illetve egyéb, a forgalmazást rajta kívül álló okból befolyásoló árváltozási körülmény esetére (pl. új adónem, vagy illetékváltozás, stb.). Vevő a forgalmazó ezen árváltoztatási jogát tudomásul veszi. Az értékesített gép vonatkozásában a tulajdonjogát az Axiál Kft. a teljes vételár megfizetéséig fenntartja. A tulajdonjog csak a teljes vételár megfizetését követően külön nyilatkozat alapján száll át a Vevőre. Az értékesített gép forgalomba helyezésének költségét a Vevő viseli.

         8.Az AXIÁL Kft használtgép-kínálata a hg.axial.hu internetes felületen tekinthető meg.    A hirdetésben szereplő árak eltérhetnek a gép aktuális kínálati árától (pl. az azon elvégzett, időközi javítások stb. miatt). A hirdetésekben szerepló tárolási hely változtatásának jogát az AXIÁL Kft fenntartja, melyre tekintettel a Kereskedelmi Partnernek szükséges a fenti weboldalon megjelölt elérhetőségek egyikén, avagy a weboldalra írt üzenettel előzetesen tájékozódni. Az AXIÁL Kft téves adat miatt utazási költséget téríteni nem tartozik. Az AXIÁL Kft minden egyes motoros gép megvásárlását megelőzően biztosítja a beindítás, kipróbálás, átvizsgálás lehetőségét, a munkagépek személyes megtekintését, melytől a Kereskedelmi Partner elállhat, azt igénybe venni nem köteles, de az ebből adódó következmények a Kereskedelmi Partnert terhelik. A gép beüzemeléséhez a feltételeket (pl. erőgép vagy szántóföldi terület stb.) a Kereskedelmi Partner biztosítja. A beüzemelés megtörténhet a gép átadásakor a forgalmazó/eladó telephelyén is. Szezonális gépek esetén a 30 nap átadás-átvételi időponttól a felek erre irányuló megállapodása alapján eltérés lehetősége biztosított.

           B./ Alkatrész értékesítéssel kapcsolatban:

Az áru megvásárlásával kapcsolatban minden esetben számla kerül kiállításra. Az AXIÁL Kft. a Kereskedelmi Partner számára készpénz-fizetésre vonatkozó lehetőséget biztosít, amelytől a szerződő felek külön megállapodás alapján egyes esetekben eltérhetnek. Az eltérő fizetési feltételeket minden esetben előzetesen írásban rögzíteni szükséges. Az AXIÁL Kft. jogosult nagyobb összegű előrendelés, vagy raktáron nem tartott nagy értékű alkatrész értékesítése esetén vételár előleget kérni, amely a megrendelt áru nettó értékének 50 %-áig terjedhet. Az előre utalásos fizetés az AXIÁL Kft. forint, illetőleg euró alapú bankszámlájára történhet, amelyet a Kereskedelmi Partner minden esetben a fizetést megelőzően az AXIÁL Kft. –vel egyeztetni köteles. A banki átutalás költsége a Kereskedelmi Partnert terheli. Banki átutalás esetén az „AXIÁL” Kft. azon összeget ismeri el teljesítésként, ami a bankszámlán jóváírásra került. Az AXIÁL Kft az alábbiakban definiált szolgáltatásokat is folytatja, erre irányuló jogviszony alapján: mosó javítás, hidraulikai termékek konfekcionálása és azok garanciái, késélezés, kardán szerviz és új összeállítás, hidrosztatikai főegységek javítása, motor javítás a szerviz üzletággal közösen, míg az AXIÁL Kft-n „átfuttatott” szolgáltatások, amelyeket bérvállalkozók végeznek: adagoló javítás, munkahenger felújítás, elektromos fődarab javítás, komplett felújított egységek és cseredarabjainak kezelése, szabályozása.

           C./ A szerviz szolgáltatással kapcsolatban:

A Kereskedelmi Partner a szerződő felek között létrejött egyedi, vagy általános, illetőleg átalánydíjas szerződés alapján köteles a szolgáltatás ellenértékét – szervizszolgáltatás díja, anyagköltsége, stb. – az AXIÁL Kft. részére megfizetni.Az AXIÁL Kft. a Kereskedelmi Partner esetleges fizetési késedelmének időtartama alatt a szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesíteni nem köteles.A Kereskedelmi Partner késedelembe esését követően történő befizetéseiből elsődlegesen a korábban már felmerült késedelmi kamat kerül elszámolásra, majd a fennmaradó összeg képezheti a szolgáltatás ellenértékét, vagy annak részét.Amennyiben a meghibásodás, avagy a Kereskedelmi Partner igénye indokolja a munkaidőn (munkanapon 8-16 óráig) kívül eső munkavégzést, az AXIÁL Kft. fenntartja azt a jogot arra nézve, hogy az egyedi szerződésben rögzített túlmunka- díjat számoljon fel Kereskedelmi Partner terhére, amely a munkalapon is rögzítésre kerül.

           D./ Bérleti/szolgáltatási díj a bérgépekkel kapcsolatban:

Bérleti jogviszony esetén a Kereskedelmi Partner bérleti díj fizetésére köteles, amelynek összegét és mértékét az esetileg elkészített bérleti szerződés tartalmazza. Az AXIÁL Kft. a bérleti jogviszony ideje alatt jogosult bérleti díj előleget Kereskedelmi Partnertől bekérni.

Szolgáltatási szerződés esetén a Kereskedelmi Partner a külön, egyedileg létrejött szolgáltatási szerződésben foglaltak szerint az AXIÁL Kft. részére megbízási/szolgáltatási díjat fizet, melynek összegét, mértékét az esetileg felek között létrejött szolgáltatási szerződés tartalmazza. „Full Service” megállapodás esetén a bérleti díj a szerviz-és alkatrész szolgáltatásának díját, költségét is tartalmazza.

IV. Teljesítési feltételek

 1. Fizetési vagy biztosítéknyújtási feltételek megszegése esetén az Axiál Kft. jogosult a biztosítéknyújtási feltételek azonnali készpénzes fizetésre történő változtatására, minden nyitott követelés azonnali esedékessé tételére, illetve a szerződéstől való elállásra és kártérítés követelésére.
 2. Amennyiben a Kereskedelmi Partner az adott jogügylet kapcsán megkötött szerződésben vagy jelen ÁSZF-ben meghatározott kötelezettségét súlyosan megszegi, az Axiál Kft. írásbeli felszólítása alapján az ott megjelölt határidőben nem egyenlíti ki az Axiál Kft. ott meghatározott követeléseit, úgy az Axiál Kft. jogosult a tartozás megfizetéséig a Ptk. (magánszemélyek esetén 6:48-.§.(1) bekezdése, gazdálkodó szervezetek esetén 6:155.§.(1) bekezdése) szerinti késedelmi kamatot felszámítani.
 3. Az adott jogügylet kapcsán kötött szerződés megszűnése a kapcsolódó szerződések megszűnését is jelenti. A szerződéses jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén a követelések lejárttá válnak és elszámolásnak van helye. A felek kötelesek a fennálló tartozásukat az elszámolás napját követő 8 napon belül egymás felé kiegyenlíteni.
 4. Az Axiál Kft. jogosult arra, hogy a Kereskedelmi Partnernek a vele szemben bármely jogcímen fennálló követelését esedékességkor a Kereskedelmi Partnerrel szemben az Axiál Kft. javára fennálló követelésbe beszámítsa. Így az Axiál Kft.-nek jogában áll a Kereskedelmi Partner által már befizetett gépvásárlási előleg, vagy egyéb vételárrész, bérleti/szolgáltatási díj előleg stb.összegét a fennálló és időközben lejárttá vált alkatrész, szerviz, vagy másik gép vételára, bérleti/szolgáltatási díj kapcsán fennálló Kereskedelmi Partneri tartozásra elszámolni.
 5. Az AXIÁL Kft jogosult a Kereskedelmi Partner részére e-számlát kibocsátani, melyet digitális aláírással és időbélyeggel lát el. Az e-számlára vonatkozó tájékoztatót az AXIÁL Kft a Kereskedelmi Partner rendelkezésére bocsátja.

V. Garancia, szavatossági jog gép, alkatrész értékesítésével, szerviz szolgáltatással kapcsolatban

 1. Az Axiál Kft. jótállási nyilatkozatát, a garanciális jogokat és kötelezettségeket az új gép szervizkönyve tartalmazza. Vevő e vonatkozásban a szerződési feltételeket megismerte és ennek tudatában szerződik. Vevő tudomásul veszi, hogy a gyártó, vagy a tartozékot szállító partner (pl. beépített riasztó, központi zár stb.) garanciális kötelezettsége esetén az Axiál Kft. a Vevővel szemben fennálló garanciális kötelezettségének teljesítési időpontja akkor következik be, amikor a hibáért felelős gyártó, illetve szállító az Axiál Kft. felé teljesít. Az AXIÁL Kft a Kereskedelmi Partner által külföldön megvásárolt gép garanciális javítására nem köteles, az ilyen, garancia időn belüli meghibásodás javítását az AXIÁL Kft térítés (számla) ellenében vállalja.
 2. Hitel/lízing igénybevételével vásárolt gép esetén a szavatossági igény érvényesítésére a vonatkozó szerződés rendelkezései az irányadóak.
 3. Felek megállapodása alapján, azon gépek esetén, ahol a gyártó nyilatkozik a garanciális és szavatossági jogok átvállalásáról, ilyen jellegű igényét a Vevő közvetlenül a gyártóval szemben köteles érvényesíteni.
 4. Felek megállapodnak abban, hogy használt gép vásárlása kapcsán a Vevő szavatossági igényének érvényesítéséről kifejezetten lemond. A gép vételárának meghatározásánál a vevői joglemondásra az Axiál Kft. tekintettel van, felek ennek tudatában szerződnek, és állapítják meg az értékesített használt gép vételárát. A szállítási szerződésben lehetőség van ezen szabályoktól egyedileg eltérni.
 5. Az Axiál Kft. a nem általa végzett szervízszolgáltatás, illetve nem megengedett minőségű alkatrész beépítése kapcsán garanciát nem vállal, a szavatossági jogok érvényesítését kifejezetten kizárja.
 6. A garanciális időszakban bekövetkező meghibásodásnál a kezelői hibát felek bizonyítottnak tekintik, ha a gép kezelője nem vett részt az Axiál Kft. adott géptípusról tartott előre meghirdetett kezelői tanfolyamán.
 7. Az AXIÁL Kft. az általa értékesített alkatrészre a Kereskedelmi Partner által történt átvételtől számított 6 hónap időtartamig garanciát vállal. A nem rendeltetésszerű használat, a szerződés tárgyát képező alkatrésznek nem az AXIÁL Kft. avagy más szakszerviz által számlával igazolt módon történő beszerelése, javítása, avagy átalakítása, a szakszerűtlen üzemeltetés, a karbantartás hiánya a garancia elvesztését vonja maga után. A garancia kizárólag az értékesített alkatrészre vagy a beépítéssel együtt értékesített egység árára vonatkozik, és nem terjed ki abból adódó vélt vagy valós meghibásodásokra, állásidőre, javítás idejére bérelt ép költségeinek megtérítésére. A garanciális elbírálás menete:

a.) Kereskedelmi Partner az AXIÁL Kft rendelkezésére bocsátja az általa hibásnak vélt árut,-

b.) amennyiben az AXIÁL Kft gyártói felhatalmazással rendelkezik a hiba elbírálására, úgy dönt a garancia tárgyában,-

c.) amennyiben az AXIÁL Kft gyártói felhatalmazással a hiba elbírálására nézve nem rendelkezik, úgy az AXIÁL Kft az árut a gyártónak, forgalmazónak visszajuttatja további vizsgálatra, mely időszak alatt az AXIÁL Kft a Kereskedelmi Partner igénye szerint, de költségei megtérítése mellett másik terméket bocsát(hat) rendelkezésre,-

d.) amennyiben a bírálat alátámasztja annak tényét, hogy az áru hibás volt, úgy az AXIÁL Kft a garancia keretében a Kereskedelmi Partner által fizetett vételárat visszatéríti.

A Kereskedelmi Partner tudomásul veszi, hogy egyes – előre meghatározott - áruk esetében az AXIÁL Kft kizárólag abban az esetben biztosít cserét ha és amennyiben a beépítést az AXIÁL Kft szakszervize végzi, avagy a beépítésnél igazolhatóan jelen van, annak érdekében, hogy a beépítés körülményeiből eredő esetleges hibák kizárásra kerülhessenek.

    8. Szervizszolgáltatás esetében – kizárólag a javított egységre vonatkozóan - az AXIÁL Kft. a gép Kereskedelmi Partner részére történő                           átadását követő 6 hónap garanciát vállal, melynek alapja a szolgáltatásról kiállított munkalap.

   9.Az Axiál Kft. kizárja szavatossági felelősségét a gépek motor, váltó, kipufogógázkezelő gyári rendszerein, elektronikus vezérlésén végzett -használtgépek esetében a vételt megelőzően is- bármely nem gyári átalakítás esetére. Az átalakítással közvetlen vagy közvetett módon érintett egységek is kizáródnak a szavatosságból. (Így például a chiptuningolt, nagyobb teljesítményt leadó motor esetében a teljes hajtásrendszer szavatossága megszűnik.) Az Axiál Kft. használtgépek vásárlása esetén nem vizsgálja ezen fentebb említett rendszerek esetében a gyári állapotot, csak a gépek üzemszerű működést, melyből fakadóan nem szavatolja ezen részrendszerek gyári állapotát sem. Az esetleges gyári állapotra történő visszaépítés költsége semmi esetre sem az Axiál Kft költsége.

 

VI. Szerződésszegés jogkövetkezményei

A./ Gép, alkatrész értékesítéssel kapcsolatban:

 1. Amennyiben Vevő 15 napot meghaladó fizetési késedelembe esik, úgy az Axiál Kft. jogosult a használati jogot megvonni és az adásvétel tárgyát képező gépet az esedékes követelés teljes megtérítéséig a Vevőtől visszabirtokolni.
 2. Az Axiál Kft. jogosult az adásvételi jogügylet kapcsán kötött szerződéseket azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Vevő a szerződésben rögzített kötelezettségeit megszegi, így különösen:

a.) 15 napot meghaladó fizetési késedelembe esik és az Axiál Kft. felszólítása alapján a felszólító levélben megjelölt fizetési határidőben sem teljesít,

b.) az Axiál Kft. megítélése szerint az adásvételi jogügyletet biztosító fedezet értéke csökken, vagy érvényesíthetőségének lehetősége veszélybe kerül és a Vevő ilyen tartalmú felszólítás ellenére sem biztosít más, megfelelő biztosítékot,

c.) Vevő ellen felszámolási-, illetve csődeljárás indult, vagy végelszámolási eljárást kezdeményeztek,

d.) az Axiál Kft. tudomására jut, hogy Vevő harmadik személyekkel szembeni fizetési kötelezettségeit nem teljesíti, vagy a vagyonára vezetett végrehajtás sikertelen marad,

e.) Vevő a szerződéskötéskor nem helytálló vagy hiányos információt szolgáltatott,

f.) a Vevő gazdálkodási körülményeiben olyan változás állt be, amely az Axiál Kft. megítélése szerint veszélyezteti a fizetési kötelezettségek teljesítését,

g.) az adásvétel tárgyát Vevő nem biztosítja.

    3. A felmondás időpontjában Vevő használati jogosultsága megszűnik és köteles az adásvétel tárgyát képező gépet haladéktalanul                                rendeltetésszerű használatra alkalmas tiszta állapotban valamennyi tartozékával és okiratával együtt az Axiál Kft. képviselőjének a megjelölt              helyen átadni. A felmondás a fennálló tartozást és valamennyi járulékát lejárttá teszi, melynek tényét és annak összegszerűségét a vevő                    mindenkor elismeri, azt nem vitatja. Vevő a felmondást követően a fennálló tartozását az Axiál Kft. részére haladéktalanul megfizeti.

    4. Ha Vevő az adásvétel tárgyát képező gépet a VI.3. pontban írtak szerint nem adja át, úgy az Axiál Kft-t megilleti a gép birtokbavételének és              elszállításának joga, melynek költségét Vevő köteles viselni. Vevő a gép visszabirtoklásának lehetőségét köteles biztosítani, az Axiál Kft.                    képviselőjének, illetve megbízottjának eljárása nem minősül birtokháborításnak és nem valósít meg a Btk-ban szabályozott tényállást.

    5. Vevő tudomásul veszi, amennyiben a gépet a VI.3. pontban írtak szerint nem adja át az Axiál Kft-nek vagy képviselőjének, hanem azzal                    továbbra is sajátjaként rendelkezik, bűncselekményt (sikkasztást) követ el és ellene az Axiál Kft. bűntető eljárást kezdeményez. A bűntető                  eljárás megindítása mellett az Axiál Kft. megindítja a szükséges polgári peres eljárást is, továbbá az érintett gépet a forgalomból kivonatja.

           B./ A szerviz szolgáltatással kapcsolatban:

Az AXIÁL Kft. jogosult a szervizszolgáltatására vonatkozó szerződést annak lejárta előtt is azonnali hatállyal megszüntetni a lenti C./ pontban (bérgépekkel kapcsolatos rendelkezések) meghatározott esetek szerint.

           C./ A bérgépekkel kapcsolatban:

Az AXIÁL Kft., mint bérbeadó a bérleti jogviszony esetén jogosult a szerződést a bérleti jogviszony határozott időtartama lejárta előtt is azonnali hatállyal megszüntetni,,amennyiben

 • a Kereskedelmi Partner az AXIÁL Kft. felé fennálló fizetési kötelezettségének határidőben eleget nem tesz,-
 • a Kereskedelmi Partner a díjbekérő (előleg) összegét fizetési határidőre nem fizeti meg (utalja át),-
 • a Kereskedelmi Partner a napi karbantartási kötelezettségének eleget nem tesz,-
 • a Kereskedelmi Partner részéről szakszerűtlen, vagy rendeltetésellenes üzemeltetést tapasztal,-
 • a Kereskedelmi Partner a gép használatát más, harmadik személy részére jogosulatlanul átengedi,-
 • a Kereskedelmi Partner a bérelt gépet engedély nélkül Magyarország területén kívül kívánja használni,-
 • a Kereskedelmi Partner csőd, felszámolás, végrehajtási, vagy végelszámolási eljárás alá kerül, vagy megszűnik,-
 • a Kereskedelmi Partner egyéb, lényeges szerződésszegést követ el.

Szolgáltatási szerződés esetén a szerződés rendes felmondással nem mondható fel, de bármelyik fél jogosult az azonnali hatályú felmondás jogával élni, a másik fél súlyos szerződésszegése esetén. A felmondás jogszerűsége esetén szerződésszegő fél köteles a másik félnek okozott kárt megtéríteni. A szolgáltatási szerződés azonnali hatályú felmondására vonatkozóan a bérleti szerződés azonnali hatályú felmondására vonatkozó szabályok is megfelelően irányadóak.

VII. Egyéb rendelkezések

 1. A Kereskedelmi Partner feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a szerződéskötés kapcsán megismert személyes adatait az Axiál Kft. nyilvántartásában feldolgozza, továbbá hirdetési- és reklámlehetőségekkel kapcsolatban megkeresse.
 2. Felek megállapodnak abban, hogy az Axiál Kft. az általa értékesített és/vagy szervizelt gépeken logóját matricával elhelyezi.
 3. Amennyiben a szerződés bármely rendelkezése érvénytelen lenne, vagy érvénytelenné válna, (részleges érvénytelenség) az a szerződés további részeinek érvényességét nem érinti.
 4. A szerződés csak írásban, a felek kölcsönös megegyezésével módosítható.
 5. Az AXIÁL Kft a beszállítói, gyártói – azaz a rajta kívül álló – késedelem, avagy időben elhúzódó gyártás, szállítás, beszállítói visszaigazolás stb. esetén a felelősséget kifejezetten kizárja, ebből eredően cseregép, csere alkatrész (csere áru) szolgáltatására, kártérítés, kötbér, késedelmi kamat stb. fizetésére az AXIÁL Kft nem köteles.
 6. Az Axiál Kft. fenntartja a jogot, hogy az üzletpolitikájának megfelelően egyes ügyletek esetében – saját döntése alapján – jelen ÁSZF-ben foglaltaktól eltérő, egyedi elbírálást alkalmazzon. Az Axiál Kft. fenntartja továbbá a jogot, hogy jelen ÁSZF-ben foglaltakat a jogszabályok és hatósági rendelkezések, vagy az adott értékesítésre, illetve szerződő partnerre vonatkozó kockázat változását felismerve, ahhoz, valamint saját üzletpolitikájához igazítva egyoldalúan módosítsa. A módosulásról a hatályba lépése előtt 15 nappal köteles a szerződő partnert ajánlott levélben értesíteni. Amennyiben Vevő a fenti határidőn belül nem nyilatkozik, a módosítást általa elfogadottnak kell tekinteni. Az ÁSZF módosítása a hatályba lépésétől kezdve vonatkozik valamennyi fennálló jogügyletre.
 7. Az AXIÁL Kft nem vállal felelősséget a szerződés tárgyát képező eszközök használatával összefüggésben felmerült károkért, így különösen bármiféle bevétel- vagy nyereségkiesésért, meghiúsult értékesítési lehetőségért, adatvesztésért, üzleti forgalom kieséséért, vagy bármiféle speciális, közvetlen vagy közvetett kárért, függetlenül a károkozás mikéntjétől, még abban az esetben sem, ha az AXIÁL Kft-t előzőleg értesítették az ilyen kár bekövetkeztének lehetőségéről (következményi kár). Az AXIÁL Kft továbbá nem vállal felelősséget a szerződés tárgyát képező eszközök helyes vagy helytelen használata következtében, vagy vis maior esemény folytán felmerült kárért.
 8. Az Axiál Kft új gépek és használtgépek esetében digitálisan előállított szállítási megállapodást alkalmaz. Az érintett ügyleteknél az ügyfél által aláírt és az Axiál Kft által digitálisan hitelesített szállítási megállapodás egy példányát elektronikus formában a megállapodást követően a partner által megadott e-mail cím(ek)re továbbítjuk. A megrendelőnek 24 óra áll rendelkezésre a kiküldést követően, hogy bárminemű észrevételt tegyen a szállítási megállapodás tartalmi elemeire. A megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a szállítási megállapodás küldését követő 24 órán belül írásbeli észrevétel nem érkezik, ezáltal az abban foglaltak elfogadottnak tekintendők. Az írásbeli észrevételezés hiánya a szállítási megállapodás aláírását véglegesíti, ettől csak a jelen ÁSZF VI-os és VII-es pontjában megfogalmazott esetekben lehet eltekinteni.
 9. A felek a szerződésből fakadó vitákat elsősorban peren kívül, békés úton kísérlik meg rendezni. Bírósági jogviták esetére felek kölcsönösen alávetik magukat a Bajai Járásbíróság, illetőleg összeghatártól függő módon a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességének. Az ÁSZF-ben nem érintett kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
 10. Amennyiben a szerződés megkötésének időpontjában olyan, előre nem látható és szerződő feleken kívül álló vis maior helyzet áll fenn – így különösen humán, vagy állati eredetű járványügyi helyzet – amely körülmény az AXIÁL Kft. szerződésben érintett teljesítésére kihatással van, úgy szerződő felek azt minden további vizsgálat nélkül olyan (vis maior) eseménynek minősítik, amely teljes körűen mentesíti az AXIÁL Kft. –t a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség alól, beleértve a kötbérfizetési kötelezettséget is. Ezt a szabályt alkalmazni kell abban az esetben is, ha a vis maior helyzet – veszélyhelyzet – a teljesítésre hátrányos következményei a szerződés tárgyát képező eszközöket előállítóknál, beszállítóknál, vagy az AXIÁL Kft. alvállalkozóinál, kapcsolt vállalkozásainál lépnek fel, illetve már beállt késedelem idején keletkeznek. Szerződő felek elegendő bizonyítékként fogadják el az AXIÁL Kft, avagy akadályoztatott alvállalkozója, beszállítója, kapcsolt vállalkozása cégszerűen aláírt akadályközlő nyilatkozatát. Amennyiben a szerződés teljesítése a fenti esetekben csak jelentős többletráfordítással lehetséges, úgy az AXIÁL Kft. jogosult a szerződéstől hátrányos jogkövetkezmények alkalmazása nélkül elállni, illetőleg a szerződést egyoldalúan felmondani/felbontani.
 11. Amennyiben a szerződés megkötését követően előállott körülmény következtében a szerződés változatlan feltételek melletti teljesítése valamelyik szerződő fél lényeges jogi érdekét sértené, és a körülmények megváltoztatásának lehetősége a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható, a körülmények megváltozását nem valamely szerződő fél idézte elő – ezáltal a körülmény-változás nem tartozik a szerződő felek rendes üzleti kockázata körébe – különösen, de nem kizárólagosan a gyártói áremelés miatt a kiskereskedelmi ár legalább 3%-kal való módosulása (emelkedése), a gyártó teljesítési késedelme – úgy szerződő felek a szerződés módosítására feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettséget vállalnak, avagy a szerződéses érdek múlásának igazolása nélkül a szerződéstől bármely jogkövetkezmény alkalmazása nélkül elállhatnak, illetőleg a szerződést közös megegyezéssel megszüntethetik, vagy felbonthatják (Ptk.6:212.§.(1), 6:213.§.(1).

 

Felek kijelentik, hogy az ÁSZF-ben foglaltakat megismerték, megértették, és azokat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

 

Kelt Baja, 2022. július 18. napján

 

AXIÁL Kft.

Harsányi Zsolt

tulajdonos ügyvezető